Lars Dinesen

Præsentation

Jeg har arbejdet med strafferetten som beskikket forsvarer siden jeg startede som selvstændig advokat, og arbejdsmæssigt er strafferetten mit kerneområde. Strafferetten indeholder for mig det menneskelige fokus i forhold til, at alle der sigtes i en straffesag har ret til at få beskikket en forsvarer.

Som forsvarer er man den tiltaltes eneste fortrolige, hvilket førstegangs kriminelle ofte overser. Eksempelvis skal denne altid have en forsvarer ved sin side – helt fra den første afhøring hos politiet. Enhver sigtet har ret til at blive gjort bekendt med alt, hvad denne er oppe imod, og kun en forsvarer kan sikre, at sigtede får al vigtig information fortalt, inden den første afhøring starter.

Mine andre kerneområder er erhvervsretlige spørgsmål for de af mine klienter, der har behov for rådgivning i forretningsmæssige spørgsmål og udfordringer og almindelig praksis (almen praksis).

Endelig har jeg hvervet som medlem af Flygtningenævnet i Danmark.

Fagområder

Forsvarsadvokat

Jeg har arbejdet som beskikket forsvarer over alt i Danmark i mere end 25 år – strafferet er mit kerneområde. En straffesag er elementært spændende, og jobbet er i mine øjne det mest meningsfulde, advokaten kan beskæftige sig med.

Relationen mellem den tiltalte/klienten og hans forsvarer er baseret på tillid: tillid til at forsvareren kan udføre jobbet til fulde, tillid til at forsvareren er den uafhængige advokat, der beskytter mod "overgreb" fra politi/anklager – tillid til at klienten får fair play (fair trial). På samme måde er klientens tillid med til at inspirere forsvareren i det fortsættende samarbejde om at skabe grundlag for en frifindelse. Tilliden omfatter også relationen til klientens ægtefælle og familie. Familien er den tiltaltes basale tryghed, hvorfor også familien nødvendigvis må nære tillid til forsvareren.

Hvis tiltalte har nægtet sig skyldig, skal politiets bevisgrundlag minutiøst trevles op for at finde svagheder og mangelfuld efterforskning. Klienten og forsvareren vil i fællesskab finde nye temaer i den fortsatte efterforskning: nye vidner, nye tekniske undersøgelser, indhentelse af telehistorik, der mere præcist kan kortlægge tiltaltes og andres færden m.m.

Har klienten tilstået, er det forsvarerens opgave at sikre en dom, der er afbalanceret i forhold til tiltaltes personlige forhold: En personundersøgelse kan således medvirke til at dommen kan gøres betinget, evt. med vilkår om samfundstjeneste. En personundersøgelse kan udarbejdes, hvad enten klienten nægter eller tilstår – og den kan i øvrigt også pege på et eventuelt behov for mentalundersøgelse.

Erhvervsret

Jeg fungerer som sparringspartner i mange forskellige forretningsmæssige forhold.

Jeg rådgiver danske og udenlandske klienter i køb og salg af virksomheder og alle erhvervsretlige kontrakter.

Jeg behersker fransk, engelsk og tysk.

Almen Praksis

Jeg rådgiver inden for:

  • Køb og salg af hus, ejerlejlighed, andelsbolig og her tilhørende udarbejdelse af skøde.
  • Familieretlige forhold, ægtepagt, testamente, ugifte samlevende, seperations- og skilsmissesager herunder bodeling.

Flygtningenævnet

Jeg har været medlem af Flygtningenævnet siden 1995 – udpeget af Advokatrådet.

Flygtningenævnet er den øverste instans, der behandler flygtninges ansøgning om asyl.

Arbejdet i Flygtningenævnet er en dommerfunktion, som skal tage stilling til, om asylansøgeren skal have asyl i Danmark. Side om side med to andre nævnsmedlemmer udpeget af henholdsvis Domstolene og Integrationsministeriet afgøres endeligt efter en flertalsafgørelse om ansøger skal meddeles asyl eller afslag.

CV

1961 -1963Værnepligt – Marinen
1963Påbegyndelse af jurastudiet ved Københavns Universitet
1969cand. Jur. eksamen fra Københavns Universitet.
1969Advokatfuldmægtig hos højesteretssagfører Arne Victor Hansen
1972Beskikkelse som advokat hos Arne Victor Hansen
1973Møderet for landsret (L)
1973/19741 års studieophold ved universitetet i Strasbourg, Frankrig – Institut des Hautes Etudes Européennes (IHEE) – Université Robert Schumann
1974Bestået eksamen Bestået eksamen Diplôme de l'IHEE, Université de Strasbourg, Frankrig og Certificat d'Etudes Européennes – Université Robert Schumann – Strasbourg
1974Påbegyndelse af selvstændig advokatvirksomhed i København
1978Møderet for Højesteret (H)
1983Beskikket forsvarer (beneficeret forsvarer) i København
1995Medlem af Flygtningenævnet (udpeget af Advokatrådet)
2010Siden 1974 har jeg været indehaver af advokatfirmaet Lars Dinesen med hovedvægt på hvervet som beskikket forsvarer, dommerhvervet i Flygtningenævnet, erhvervsadvokat for udvalgte klienter, herunder Resino Trykfarver A/S og formand for diverse legatbestyrelser.

Hvad gør jeg?

Kontakt Advokatsekretær Charlotte Kristoffersen på +45 33 12 79 13 og aftal et møde med mig.

Sagen bliver forelagt, og opgaven påtages oftest.

Alle sagsakter overtages herefter af mig, og enhver henvendelse vedrørende pågældende sag, skal fremadrettet ske til sekretær Charlotte Kristoffersen eller direkte til mig.

Når det nødvendige tillidsforhold er skabt, kan vi trygt indgå samarbejde om din sag.

Hvis der er sprogkomplikationer, har jeg indgået samarbejde med flere forskellige tolke, så vi kan tale ordenligt sammen uden sprogbarrierer.